Tübider İktisadi İşletmesi

TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği tüzüğünün 17. maddesine göre, Genel Yönetim Kurulu görevleri arasında “yasa ve yönetmeliklere uygun olarak dernek adına iktisadi işletme kurmak ve işletmek” görevi de yer almaktadır. Derneğimiz, bu madde gereğince 30.10.2006 tarih ve 54546 sayılı Genel Yönetim Kurulu kararı ile bir TÜBİDER İktisadi İşletmesi kurmuştur.

27.11.2012 tarihinde toplanan  Genel Yönetim Kurulumuz, 218’nolu kararı ile  iktisadi işletmemizi yeniden tasarlamıştır. Bu karar çerçevesinde daha önce atanan İktisadi İşletme Yönetim Kurulu ve İktisadi İşletme Müdürü  ibra edilerek görevden alınmıştır.

İktisadi işletmemizin çalışma usul ve esasları, söz konusu kararla yayınlanan  TÜBİDER BİLİŞİM SEKTÖRÜ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ ile yeniden belirlenmiştir.

Bu yönetmeliğe istinaden, Erkin FINDIK işletme müdürü ve yönetim kurulu üyesi, Mustafa KUĞU ve Ahmet Salih KAHRAMAN ise, işletme yönetim kurulu üyesi olarak atanmışlardır.

Genel Yönetim Kurulumuzun ilgili kararı 18.12.2012 tarih ve 8217 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde de yayınlamıştır.

 

TÜBİDER BİLİŞİM SEKTÖRÜ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Madde 1. Bu yönetmelikte kuruluş ve statüsü belirlenen işletmenin, kurucusu TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği’dir.

Ticari Unvanı

Madde 2. İşletmenin ticari unvanı, TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği İktisadi İşletmesi’dir.

Dayanak

Madde 3. TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği’nin 20.10.2006 tarih ve 137 sayılı dernek Genel Yönetim Kurulu kararına istinaden, ticaret sicil gazetesinin 14.11.2006 tarihli 6682 sayısında ilanı ile kurulan ve faaliyete başlayan işletmenin, çalışma usul ve esasları, dernek Genel Yönetim Kurulunun 27.11.2012 tarih ve 218  sayılı kararına göre bu yönetmelikle yeniden düzenlemiştir.

Tanımlar

Madde 4. Bu yönetmelikte geçen:
Dernek: TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği’ni,
Dernek Genel Yönetim Kurulu: TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği Genel Yönetim Kurulunu,
İşletme: TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği İktisadi İşletmesi’ni,
Yönetim Kurulu: İşletme yönetim kurulunu,
İşletme Müdürü: İşletmenin yönetim kurulu üyesi de olan en üst düzey yöneticisini,
ifade eder.

İşletmenin Çalışma Konuları

Madde 5. İşletme, dernek tüzüğünde yer alan amaçlara uygun olarak, aşağıdaki çalışma alanlarında faaliyet gösterir.

  • Piyasa gözetim ve denetimi (uluslararası gözetim faaliyetleri, bilişim ürün ve hizmet muayenesi)
  • Personel ölçme, değerlendirme ve belgelendirme
  • Eğitim (yurtiçi ve yurtdışı mesleki eğitim, kurs, panel, sempozyum, kongre ve sergi organizasyonları)
  • Danışmanlık, uzman incelemesi ve sigorta
  • Sosyal ve kültürel etkinlikler
  • Ticaret ve pazarlama (sponsor temin etme, reklam alımı, tanıtım malzemeleri alım satımı)
  • Basın ve yayın (süreli ve süresiz yayınlar çıkartılması ve satışı)
  • Gelir getirici projeler için tesisler ve üniteler kurulması

İşletme, faaliyetlerinde dernek logosunu kullanılabilir ve bilişimle ilgili kurum ve kuruluşlarla ortaklıklar kurulabilir.

İşletmenin Kaynak ve Gelirleri

Madde 6. İşletme, sermaye olarak tahsis edilen miktarın dışında, dernek tarafından işletilmek üzere devredilebilecek, tesis, ekipman ve diğer kaynakları değerlendirir. Her takvim yılı sonunda, elde edilen gelir fazlası, işletmenin yıl sonu bilançosuyla derneğe, devredilir.

Dernek Genel Yönetim Kurulu, yeni yatırımlar, tevzi, modernizasyon ve tamir gibi gayelerle kullanılmak üzere, bu miktarın tamamının veya bir kısmının, işletme bünyesinde bırakılmasına karar verebilir.

İşletmenin Giderleri

Madde 7. İşletme, yıllık bütçesi ile, belli amaç ve prensipleri çerçevesinde; her türlü personel, araştırma, menkul ve gayrimenkul alım/satımı, kiralama, işletme, bakım, tamir ve idareye ilişkin işletmeciliğin gerektirdiği her türlü harcamaları yapar.

İşletmenin Merkezi

Madde 8. İşletmenin merkezi derneğin yönetim yeri olup, Cemal Sururi Sok. Halim Meriç İş Merkezi No:15 Kat:4 D:24 Mecidiyeköy Şişli İstanbul adresidir.

İşletmenin Yönetim Kurulu

Madde 9. İşletmenin yönetim kurulu, dernek Genel Yönetim Kurulu tarafından, 2 yıl için atanan, işletme müdürü ve 2 üyeden oluşur.  Atama kararında işletme müdürü olan kişi açık biçimde belirtilir. Yönetim kurulu üyeleri, dernek üyeleri arasından veya dışından olabilir. İşletme müdürü, aynı zamanda murahhas üyelik görevini ifa eder.

Yönetim kurulu çalışmalarını, mevzuat, yönetmelik ve dernek Genel Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde yürütür.

Yönetim kurulu 3 üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Yazılı olarak izin almayan veya geçerli mazeret beyan etmeden, üst üste iki olağan yönetim kurulu toplantısına veya bir yıl içerisinde yapılan toplantıların 1/3’üne katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.

İşletme müdürü veya yönetim kurulu üyelerinden biri, bir sebeple görevden ayrıldığı taktirde, dernek Genel Yönetim Kurulu tarafından, yerine yenisi atanır. Yeni atanan üye, bir önceki üyenin görev süresini tamamlar. Dernek Genel Yönetim Kurulu, görev süresi sona ermeyen işletme müdürü ve yönetim kurulu üyelerini de, görevden alabilir. Görevden alınan üyenin yerine, yeni üyenin aynı karar ile atanması zorunludur.

İşletme, yönetim kurulu kararları için, ayrı bir karar defteri tutar.

Yönetim Kurulunun Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 10. Yönetim kurulu işletmenin tüm ticari faaliyetlerini yürütmek, işletmeyi, resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek, işletmenin, hak ve menfaatlerini korumak, işletme adına sözleşmeler yapmak, menkul ve gayri menkuller almak, satmak ve kiralamak, dernek adına bağış kabul etmek, işletme adına, bankalarda hesap açmak ve kapatmak, ihale arttırma ve eksiltmelerine girmek, ithalat ve ihracat işlerini yapmak, sicil ve benzeri kuruluşlarda, tescil, kayıt, ilan gibi, işleri yapmak, vergi ve SSK mükellefiyetini yerine getirmek, marka tescil ettirmek, çalışmalarını en az ayda bir kez yapacağı yönetim kurulu toplantılarında alacağı kararlarla yürütmek ve yönetmelikle ön görülen diğer işleri yapmak ile görevlidir.

İşletme yönetim kurulu işletmeyi  bir seferde toplamda 20.000 tl ‘ye kadar borçlandırabilir, bunun üzerindeki rakamlar için  Tübider Genel Yönetim Kurulu’nun onayı gerekir.

Yönetim kurulu, bu yönetmelik ve mevzuatla verilen görev ve yetkileri en iyi şekilde yerine getirmekten dernek Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun Yetki Devri

Madde 11. Yönetim kurulu, işlerin gerektiği şekilde yürütülebilmesi için, dilediği kimselere, işletme personeline veya dışarıdan bir kişiye, yetki verebilir. Yetkinin sınırı yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Karar defterinde tespit edilen esaslara göre noter marifetiyle düzenlenecek yetki belgeleri, yetkili kılınan kişilere verilir.

Personel Çalıştırma Şekli

Madde 12. Yönetim kurulu, gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan personel istihdamına yetkilidir. Alınan personel, ücret karşılığı veya pirim esasına göre çalıştırılabilir.

İşletme Muhasebesi

Madde 13. İşletmenin ayrı bütçesi ve muhasebesi vardır. Ayrı muhasebe kayıtları ve defterleri tutulur ve banka hesapları açılır. Akçeli işlerdeki yetkiler, 12. maddedeki esaslara göre düzenlenir.

İşletmenin her takvim yılı için, hazırlanacak bütçesi, ait olduğu yıldan önceki Kasım ayı sonuna kadar, yönetim kurulu tarafından, dernek Genel Yönetim Kuruluna sunulur. Yıl içinde yapılacak bütçe değişiklikleri, yönetim kurulunun teklifi üzerine, dernek Genel Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulur. Bütçe, dernek Genel Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, takvim yılı başında yürürlüğe girer. Bütçenin uygulayıcısı, yönetim kuruludur.

Yönetim kurulu tarafından hazırlanan, kesin hesap bilançosu, ait olduğu yılı takip eden, şubat ayının sonuna kadar, dernek Genel Yönetim Kuruluna sunulur. Bilançonun, dernek Genel Yönetim Kurulu tarafından onaylanması; yönetim kurulu ve diğer ilgililerin, ibra edilmesi anlamını taşımaktadır.

Madde 14. İşletmenin hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

İmza Sirküleri

Madde 15. Yönetim kurulu tarafından, kendisine yetki belgesi verilen işletme müdürü, yönetim kurulu üyeleri ve diğer görevliler, bu işlerde kullanacakları imzaları tevsik eden imza sirkülerini, kendilerine tevdi edilen yetki belgelerini ibraz ederek, notere tanzim ettirirler.

Uygulama Talimatları

Madde 16. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, dernek Genel Yönetim Kurulu tarafından, hazırlanan talimatlar uygulanır.

İşletmenin Denetimi ve Feshi

Madde 17. İşletmeyi denetime dernek Denetim Kurulunun dışarıdan atadığı bir denetmen  yetkili ve görevlidir. İşletmenin feshine karar verme yetkisi ise dernek Genel Kuruluna aittir. Fesih edilen işletmenin, mal varlığı, hakları, alacakları ve borçları derneğe intikal eder.

Yürütme

Madde 18. Bu yönetmelik hükümlerini, dernek Genel Yönetim Kurulu yürütür.

Yürürlük

Madde 19. Bu yönetmelik, dernek Genel Yönetim Kurulunun 27.11.2012 tarih ve 218 sayılı kararı ile yürürlüğe girer.

makale51