Tüzük

Madde 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı TÜBİDER BİLİŞİM SEKTÖRÜ DERNEĞİ’ dir. Derneğin merkezi İstanbul’ dur.

Madde 2. DERNEĞİN AMAÇLARI

Bilişim sektöründe faaliyet yürüten bilişim firmalarının hak ve çıkarlarını korumak ve mesleki düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır

Madde 3. DERNEĞİN HEDEF VE FAALİYETLERİ

1. Ülkemizdeki tüm gerçek ve tüzel kişilerin, bilişim teknolojilerini verimli bir şekilde kullanmalarını sağlamak. Halkın bilişim yönünde bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kamuya açık eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.

2. Dernek amacına uygun olan tüm bilişim firmalarını derneğimiz çatısı altında toplamak

3. Bilişim firmalarının belirli standartlarda çalışmalarını sağlamak, böylece firmalar arası haksız rekabete yol açan unsurları ortadan kaldırılmak ve meslek etik kurallarını oluşturmak.

4. Sektörün ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemelerin yapılması için, sektör içi, sektör dışı dernek ve kuruluşlar ile ortak faaliyetlerde bulunmak

5. Bilişim sektörü çalışanlarının mesleki gelişmelerine yönelik eğitim çalışmaları yapmak.

6. Üyelerimizin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyetlerde bulunmak. Bu amaçla gerekli tesislerin kiralanması ve/veya satın alınması için gerekli çalışmaları yapmak.

7. Bilişim sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek ve bilişim teknolojilerinin gelişimine katkıda bulunmak üzere eğitim kurumları ile ortak faaliyetlerde bulunmak.

8. Dernek amaçlarına uygun olarak süreli ve süresiz sektörsel yayınlar çıkarmak.

9. Dernekler Yasası’na uygun olarak uluslararası meslek kuruşları ile ilişkiler sağlamak, dernek üyelerini temsil etmek.

10.Üyelerimizin sosyal, sağlık, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyetlerde bulunmak. Bu amaçla gerekli tesislerin kiralamak ve/veya satın almak. lokal açmak

11. Mesleğin gerektirdiği hak ve çıkarların korunması ve geliştirilmesi için yasama ve yürütme organlarıyla, resmi ve özel kurumlar ve kuruluşlar karşısında üyelerini temsil etmek.

12.Bilişim sektörü firmalarının yasalar ve uluslararası anlaşmalarla elde edilmiş haklarını korumak ve geliştirmek için çalışma yürütmek.

13. Bilişim sektörü ile ilgili ödüller oluşturmak.

14. Sektör için gerekli standartları tespit etmek, yerleşmesi ve gerçekleşmesi için çalışma yapmak. Bunun için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak

15. Bilişim ürün ve hizmetlerini ile ilgili olarak bayi kanal yapısının korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak

16. Bilişim sektörünün öncelikli sektör olarak tanınmasını ve kamu yönetimince desteklenmesini sağlamak.

17. TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği şube açabilir, federasyon kurabilir yada aynı alanda faaliyet gösteren federasyonlara üye olabilir

18. TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği, dernek faaliyetlerinin yürütülmesi için derneğe bağlı olarak temsilcilikler açabilir.

19. TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği vakıf kurabilir, kurulu olan vakıflara üye olabilir yada genel ve tüzel kişilerle birlikte vakıf kurabilir.

Madde 4. DERNEĞİN KURUCULARI

AKİF ŞİMŞEK Bilgisayar ve Ürünler Satıcısı Mustafa Kemal Paşa Caddesi No:86/2 Aksaray / İstanbul

ALİ RIZA EFENDİOĞLU Bilgisayar ve Ürünler Satıcısı Barbaros Bulvar 4/B Blok D:6 Beşiktaş / İstanbul

ALİYE USTA Bilgisayar ve Ürünler Satıcısı Eski Osmanlı sokak Dilan Apt. 8/A D:5 Mecidiyeköy / İstanbul

CAHİT ZORA Bilgisayar ve Ürünler Satıcısı Abdi ipekçi caddesi No:35 D:7 Bayrampaşa / İstanbul

FUAT GÖZÜM Bilgisayar ve Ürünler Satıcısı Alemdağ Caddesi No: 26 Ümraniye / İstanbul

KÖKSAL KARUL Bilgisayar ve Ürünler Satıcısı Numunebağ cad. no:74 Bayrampaşa / İstanbul

MURAT TELLİOĞLU Bilgisayar ve Ürünler Satıcısı Esentepe Caddesi Bıldırcın Sok. No:7/1 Mecidiyeköy / İstanbul

Madde 5. DERNEK ÜYELİĞİ

Derneğin iki çeşit üyesi vardır.

1. Asil Üyeler

2. Onur Üyeleri

A)Asil Üyeler:

Bu tüzükteki üyelik niteliğine sahip olup, bütün tüzük hükümlerini kabul ederek derneğe asil üye olmak için müracaat eden ve Genel yönetim kurulu veya şube yönetim kurulları tarafından üyeliği kabul edilmiş bulunan üyelerdir. Dernek yıllık aidatını ödemek zorundadırlar. Aidatlar üyelik yılının ilk yarısında ödenmek zorundadır.

B) Onur Üyeleri

Sektöre yakınlığı tespit edilen ve dernek üyesi olunması kazanç ve şeref addedilen, Genel yönetim kurulu veya şube yönetim kurulunca önerilerek Genel Kurulda üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Onur üyelerinin oy hakkı yoktur. Dilek , temenni ve fikirlerinden istifade etmek için toplantılarda söz isteyebilirler. Dernek aidatını ödemek zorunda değildirler.

C)Üyelik Şartları:

Genel Hükümler:

A) Sözlü ve yazılı biçimde başvurarak dernek amacını benimsediğini belirten ve belli bir aidatı yükümlenen, fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler tüzüğün ikinci maddesinde belirtilen bilişim sektöründe faaliyet gösteren bilgisayar firmasının sahibi , ortağı yada temsilcisi olmak kaydıyla derneğe üye olabilirler.

B) Derneğe üye olmaları kanunla yasaklanmış olanlar üye olamazlar.

Özel Hükümler

1. Derneğe üye olmak için 2 asil yada onur üyesinin imzalarını taşıyan giriş beyannamesini doldurmak.

2. Dernek yıllık aidatını ödemiş olmak.

3. Tüzüğün ikinci maddesinde belirtilen kuruluşlardan aynı anda en fazla bir üye dernek asil üyeliğine kabul edilir. Bilgisayar firmalarının farklı illerde şubelerinin bulunması durumunda şube temsilcileri de bulundukları illerde üye olabilirler.

4. Üyelik başvuruları 60 gün içinde cevaplandırılır.

5. Üyelik için başvuranların istemleri Genel yönetim kurulu veya şube yönetim kurulu tarafından kabul veya reddedilir. İsteğin reddi halinde Genel yönetim kurulu veya şube yönetim kurulu gerekçe göstermekle yükümlüdür. Üyeler, eşit haklara sahiptir. (Sadece Asil üyelerin oy hakkı söz konusudur.) Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet , din, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı ayrımı yapılamaz. Tüzüğe bu maddeye aykırı hükümler konulamaz.

6. Üyeler müşterileri ile ilişkilerinde koşulları açık ve kesin olarak belirtip bu koşulları iyi niyetle kaliteli mal ve hizmet sunarak yerine getirirler. Müşterilerine ait her türlü özel bilgi, kayıt, belge ve programları korumayı üstlenirler.

7. Üyeler sektörün diğer kuruluşlarını kötülemenin iş ahlakına sığmayacağı ve tüm topluluğa zarar vereceğini bilerek bu gibi davranışlardan kaçınırlar.

8. Üyeler , yazılım paketlerinin haksız kopyalarının kendi kuruluşlarında kullanılmasına izin vermezler ve müşterilerine haksız kopyaların kullanılmasının yasalara aykırı olduğu duyururlar. Bu kopyaları satarak ticari çıkar temin edemezler.

9. Üyeler , hiç bir personel adayının kendisi müracaat etmedikçe eski işinden ayrılmasını teşvik edemez, know-how, bilgi, program ve pazar transferine izin vermez, bu tarz davranan personeli istihdam etmekten kaçınır.

10. Üyeler, üyeliklerinin kabulüyle birlikte mesleki faaliyetini sürdürür ve ticaret yaparken; TÜBİDER’ in bilişim sektörü adına gözlemci ve yönlendirici olarak yapacağı tavsiye ve uyarıları dikkate alırlar.

Madde 6. ÜYELERİN HAKLARI

Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Oy hakkını bir başkasına devredemez. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kişi yeniden belirlenir.

Madde 7. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

1. Dernek üyeliğinden istifa ile çekilmek.

2. Dernekler kanununun şart koşmuş olduğu nitelikleri sonradan kaybetmiş olmak

3. Derneğin amacı ve konusu ile ilgili kuruluştan hukuken ayrılmış olmak

4. Üyelik özel hükümlerine aykırı davranmak.

5. Üyelik aidatını Yönetim Kurulunun yazılı ihtarına rağmen ödememiş olmak.

6. Dernek tüzüğüne aykırı ve dernek amacına zarar verici hareket edenler, derneğin saygınlığını zedeleyici hareketlerde bulunanlar, Yönetim Kurulu’nca Disiplin Kurulu’na bildirilir. Disiplin Kurulu üyenin çıkarılmasına karar verirse, üyenin kaydı Disiplin Kurulunun onayını takiben Yönetim Kurulu’nca silinir.

7. Dernekten ayrılan üyelerin birikmiş borçlarını ödemeleri zorunludur. Dernekten çıkarılan üyelerin 30 gün içinde başvurmaları halinde Genel Kurulda itiraz etme hakları vardır.

Madde 8. DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları şunlardır;

1. Merkez Genel Kurulu

2. Genel Yönetim Kurulu

3. Merkez Denetim Kurulu

4. Merkez Disiplin Kurulu

5. Dernek Meclisi

6. Şube Genel Kurulu

7. Şube Yönetim Kurulu

8. Şube Denetim Kurulu

Madde 9. MERKEZ GENEL KURULU

Merkez Genel Kurulu derneğe kayıtlı üyelerin katılımıyla oluşan en yetkili kuruldur. Genel Yönetim Kurulu Merkez Denetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri Merkez Genel Kurulunun doğal üyesidirler. Merkez Genel Kuruluna katılacak üyelerin derneğe birikmiş borcunun bulunmaması gereklidir. Yetkili kurulların seçilmesi, Disiplin Kurulunun aldığı kararlara yapılan itirazların görüşülmesi, tüzüğün değiştirilmesi, hesapların incelenmesi, bütçenin onayı ve derneğin feshi yetkileri Merkez Genel Kurulunundur.

Madde 10.MERKEZ GENEL KURUL TOPLANTILARI

Merkez Genel Kurulu iki yılda bir Mayıs ayında Genel yönetim kurulunun tespit ve ilan edeceği yer ve tarihte olağan olarak toplanır. Ancak Merkez Yönetim ve Merkez Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerden 1/5’inin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Genel yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre Merkez Genel Kuruluna katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Merkez Genel Kuruluna katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi herhangi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya belirtilen esaslara göre çağırılır. Merkez Genel Kurulu toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 11. GÜNDEM

Merkez Genel Kurulunda yalnız gündeme konulan maddeler müzakere edilir. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’ı tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme eklenmesi zorunludur.

Madde 12. MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Merkez Genel Kurulu, şu konuları görüşüp karara bağlar:

1. Dernek organlarının seçimi(Gizli oy, açık sayım ve çoğunluk usulü ile),

Tüzüğün değiştirilmesi,

2. Genel yönetim kurulu ve Denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, Genel Yönetim Kurulunun aklanması,

3. Genel Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

4. Gerekli taşınmaz malların satın alınması yada satılması konusunda Genel Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

5. Derneğin meslekle ilgili federasyonlara katılması yada ayrılması,

6. Derneğin feshi,

7. Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara yasalar çerçevesinde üye olarak katılması veya ayrılması,

8. Yasaların ve tüzüğün genel kurulca yapılmasını öngördüğü öteki görevlerin yerine getirilmesi,

10. Vakıf kurulması konusunun karara bağlamak, bu konuda Genel Yönetim Kurulunu yetkili kılmak.

Madde 13. TOPLANTI USULÜ

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75. inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Madde 14. ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Merkez Genel Kurulunca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Genel Yönetim Kurulu başkanı tarafından Genel Yönetim ve Denetim Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeler mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

Madde 15. DERNEK MECLİSİ

Genel Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurullarının asil ve yedek üyeleri ile merkez ve şube disiplin ve denetim kurullarının asil ve yedek üyelerinin katılımıyla oluşur. Dernek meclisi toplantıları katılmak isteyen dernek üyelerinin katılımına açık yapılır. Dernek Meclisi, en geç 3(üç) ayda bir toplanır. Genel Yönetim Kurulunun ve başkanın çağrısı yada üyelerin beşte birinin isteği üzerine olağanüstü toplanır. Toplantı gündemi, yönetim kurulu, ve şube yönetimlerinin önerileri doğrultusunda Genel Yönetim kurulu tarafından belirlenir. Toplantı, katılanlar tarafından seçilen divan başkanı tarafından yönetilir. Toplantıda, dönem içindeki çalışmalar değerlendirilir, gelecekte yapılması gereken işler saptanır. Kararlarını oy çokluğu ile alır. Fesih ve tüzük değişikliği dışındaki konularda alacağı kararlar genel yönetim kurulu tarafından öncelikle yerine getirilir. Dernek meclisi toplantılarına iki yıl içinde üç kez katılmayanların dernek meclis üyeliği kendiliğinden düşer.

Madde 16. GENEL YÖNETİM KURULU

Genel Yönetim Kurulu 15(on beş) asil ve 15(on beş) yedek üyeden oluşur. Seçimler gizli oy ile yapılır. Derneği temsil yetkisi Genel Yönetim Kuruluna aittir. Dernek defterlerini usulüne uygun olarak tutmak, derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Merkez Genel Kurulunun onayına sunmak, tüzüksel amaçlara uygun olarak faaliyet göstermek, Merkez Genel Kurulunun kararlarını uygulamak Genel Yönetim Kurulu’nun görevidir.

Genel Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir Genel Yönetim Kurulu Başkanı, en az iki Genel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, bir Genel Yönetim Kurulu Sekreteri ve bir Genel Yönetim Kurulu Saymanı seçer.

Aynı kişi üç dönem artarda yönetim kurulu başkanı olamaz.

Genel Yönetim Kurulu en geç 30(otuz) günde bir toplanır. Genel Yönetim Kurulu üyesi beş kişinin yazılı istekleri üzerine her zaman toplanır.

Genel Yönetim Kurulu toplantısına haklı ve yazılı bir mazereti olmaksızın üst üste üç kez veya bir yıl içinde beş kez katılmayan kurul üyelerinin genel yönetim kurul üyelikleri kendiliğinden düşer. Yerine yedek üyeler sırasıyla çağırılır.

Genel Yönetim Kurulunda çoğunlukla karar alınır. Genel Yönetim Kurulu’nda oylamalar açık olarak yapılır. Eşitlik halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu ile karar alınır

Genel Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de çağrılmasından sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Merkez Genel Kurulu, mevcut Genel Yönetim Kurulu üyeleri yada Denetim Kurulu tarafından 30 gün içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda, dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine, mahallin sulh hukuk hakimi, dernek üyeleri arasından üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 17. GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

1. Genel Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

2. Bütün çalışmalarını, Dernekler Yasası, tüzük hükümleri ve Merkez Genel Kurulu ve Dernek Meclisi kararları çerçevesinde yürütür.

3. Özel ve tüzel kişilerle kamu katları önünde derneği temsil eder.

4. Gerekli durumlarda üyelerine ve/veya dernek üyelerine geçici yetki verir.

6. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar, gelecek döneme ait bütçeyi merkez genel kuruluna sunar.

7. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili etkinlikler düzenler.

8. Dernekte personel çalıştırılmasına, personelin özlük haklarının düzenlenmesine, işe alınmasına ve çıkarılmasına karar vermek.

9. Dernek tüzüğü ve yasaların verdiği öteki görevleri yerine getirir.

10. Yasa ve yönetmeliklere uygun olarak dernek adına iktisadi işletme kurar ve işletir.

Madde 18. MERKEZ DENETLEME KURULU VE İÇ DENETİM

Merkez Denetleme Kurulu Merkez Genel Kurulu tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Merkez Denetim Kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleşmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konularında faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını bir yılı gedmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Madde 19. MERKEZ DİSİPLİN KURULU

Merkez Disiplin Kurulu; Merkez Genel Kurulu tarafından asli üyeler içinden seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini tespit eder. genel disiplin kurulu gerektikçe toplanıp Genel Yönetim Kurulu’nca sunulan konularda karar verir. Merkez disiplin kurulu ayrıca şube disiplin kurulu kararına yapılmış itirazları da görüşerek karara bağlar.

Merkez Disiplin kurulunun görevleri: Meslek onuruna, tüzüğe, derneğin ilke ve amaçlarına aykırı davranışlarda bulundukları, üyeler arasında dayanışmaya zarar verdikleri, derneğin saygınlığını zedeledikleri öne sürülen üyelerle ilgili soruşturma yapmak; savunmalarını alarak, gerekiyorsa cezalandırmak.

Merkez disiplin kurulu, ayrıca en az 10 üyenin imzasını taşıyan başvuruyu gündeme alıp karara bağlar. Merkez disiplin kurulunun vereceği cezalar şunlardır:

A. Uyarma,

B. Kınama,

C. Geçici çıkarma (Bir yıldan fazla olamaz)

D. Sürekli çıkarma.

Merkez disiplin Kurulu kararları, taraflara tebliğ edildiği anda yürürlüğe girer. Çıkarma cezasına çarptırılan üyenin (varsa) yöneticilik sıfatı da sona erer. Merkez disiplin kurulu kararlarına itirazlar ilk olağan merkez genel kurulu toplantısında görüşülüp karara bağlanır. Merkez genel kurulun itirazı gündeme alması durumunda verilecek karar kesindir. Gündeme almama kararı da bu niteliktedir. Merkez genel kurulu geçici veya sürekli çıkarma cezası verilen ve cezaya itiraz eden üyeyi dinleme kararı alabilir.

Madde 20. HAKEM HEYETİ OLUŞTURULMASI

Dernek üyeleri arasında çıkan yada sektörden müracaat eden firmalar arasındaki itilaflar nedeniyle hakem tayini ve hakem kurulu oluşturulur. ilgili tarafların kabul etmesi ile TÜBİDER tarafından ilan edilen hakem kurulu çıkan itilafları görüşerek karara bağlar.

Madde 21.DERNEĞİN GELİRLERİ

A) Yıllık Aidat: 500 TL

Aidatlar yıllık olarak ve Genel Yönetim Kurulunun kararıyla yıllık aidat miktarının bir katını aşmayacak şekilde artırılabilir.

B) Genel Merkez Gelirleri:

1. Doğrudan genel merkeze üye olan üyelerin dernek üye aidat gelirleri

2. Şube üyelerinin üye aidatlarının genel merkez payı olarak aktarılan %25′ lif kısmı

3. Dernek genel merkezine üyelerin ve kişilerin kendi isteği ile yaptıkları bağış ve yardımlar

Diğer gelirler

C) Şube Gelirleri:

1. Üyelerin yıllık aidatının şubede kalan kısmı

2. Kendi isteği ile derneğe yapılan bağış ve yardımlar

3. Diğer gelirler Madde 22.TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER

1. Karar defteri

2. Üye kayıt defteri

3. Evrak kayıt defteri

4. Demirbaş defteri

5. İşletme defteri

6. Alındı belgesi kayıt defteri

Defterler kullanmaya başlanmadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilirler.

Madde 23.GELİR VE GİDERDE USUL

Dernek gelirleri alındı belgesiyle toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Alındı belgeleri yönetim kurulunun kararıyla bastırılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgesi ve harcama belgelerini saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri genel yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulları kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Madde 24. MAL EDİNİLMESİ

TÜBİDER, amaç ve çalışmalarının gerektirdiği taşınır ve taşınmaz mal edinebilir. Derneğin barınması, amaç ve çalışmaları için edinilmiş ve edinilecek taşınmaz malların satılması, Genel Kurula katılan üyelerin üçte birinin yada Genel Yönetim Kurulunun yazılı önerisi üzerine, Merkez Genel Kurulu tarafından karara bağlanır. Satış kararı toplantıda hazır bulunanların üçte iki çoğunluğu ile alınır. TÜBİDER, ayrıca üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

Madde 25.ŞUBELER

Merkez Genel Kurulu,her il için bir olmak kaydıyla şube açılmasına karar verebilir. Bu amaçla, Merkez Genel Kurulunun yetki verdiği en az 3 kişi, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine yazılı başvuruda bulunur. Başvuru yazısında kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve yılı, meslek ve sanat, ikametgah yeri ve uyruk bilgileri ile şube merkez adresi bildirilir; yazıya, dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgesi eklenir. Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az 6 aydan beri ikamet etmeleri zorunludur. Bir ilde şube açılması için dernek organlarının seçimini sağlayacak genel kurul toplanma yeter sayısından daha fazla üye olacak firma olmalıdır.

Madde 26.ŞUBE GENEL KURULU

Şube genel kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube genel kurulunda dernek aidat borcunu ödemiş olan üyeler oy kullanabilir Şube genel kurulu, dernek merkez genel kurulu toplantısından en az bir ay önce tamamlanır. Bu koşulu yerine getirmeyen şube, dernek merkez genel kurulunda temsil hakkını yitirir; ayrıca şube yönetim kurulu müstafi duruma düşer. Genel Yönetim Kurulu tarafından atanan geçici yönetim kurulu, şube genel kurulunu 6 ay içinde toplantıya çağırır. Şube genel kurulları merkez genel kurulunun çalışma esasına göre çalışırlar.Şube genel kurulu, şube yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşür; yönetim kurulunun hazırladığı bütçeyi aynen yada değiştirerek onaylar; Şube genel kurullarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Şube organları için seçim gizli oy, açık tasnif ve sayım ve çoğunluk sistemine göre yapılır. Şubenin kuruluş sürecinde ilk olağan genel kurul, kuruluş bildiriminden itibaren 6 ay içinde toplanır. Bu koşulun yerine getirilmemesi durumunda şube feshedilmiş sayılır.

Madde 27.ŞUBELERİN MERKEZ GENEL KURULDA TEMSİLİ

Şubeler, şubeye kayıtlı üyeler tarafından merkez genel kurulda temsil edilir. Üye aidatlarının %25’lik kısmı şube yönetim kurulları tarafından genel merkez payı olarak genel merkeze ödenir.

Madde 28.ŞUBE YÖNETİM KURULU

Şube yönetim kurulu, şube genel kurulu tarafından gizli oyla seçilen 7 asil üyeden oluşur; ayrıca 7 yedek üye seçilir. Şube yönetim kurulu, ilk toplantısında bir Şube Yönetim Kurulu Başkanı, iki Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Şube Yönetim Kurulu Sekreteri ve bir Şube Yönetim Kurulu Saymanı seçer; çalışmalarını Genel Yönetim Kuruluyla ilgili tüzük hükümlerine göre yürütür; sosyal etkinliklerini gerçekleştirebilmek için lokal açabilir. Şube bulunan illerde temsilcilikler açılması şube yönetim kurulu kararı ile olur. Şube yönetim kurulları tüm çalışmalarını Dernekler Yasası, dernek tüzüğü, dernek merkez genel kurulu, dernek meclisi ve Genel Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yürütür. Seçilmiş şube yönetim kurulları Genel Yönetim Kurulu tarafından görevden alınamazlar.

Madde 29.ŞUBE DENETİM KURULU

Şube denetim kurulu, şube genel kurulunda seçilen 3 asil üyeden oluşur; ayrıca 3 yedek üye seçilir. İlk toplantısında bir başkan seçer. Denetim görevini bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve sonucunu şube yönetim kuruluna iletir. Dönem sonunda yapılan ayrıntılı denetimin raporu da şube genel kuruluna sunulur.

Madde 30.ŞUBE DİSİPLİN KURULU

Şube disiplin Kurulu; Şube genel Kurul tarafından asli üyeler içinden seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini tespit eder. şube disiplin kurulu gerektikçe toplanıp Şube Yönetim Kurulu’nca sunulan konularda karar verir. Şube disiplin kurulunun görevleri gelen başvuru konuları ile ilgili soruşturma yapmak; savunmaları almak, gerekiyorsa cezalandırmak. Şube disiplin kurulu, ayrıca en az 10 üyenin imzasını taşıyan başvuruyu gündeme alıp karara bağlar. şube disiplin kurulunun vereceği cezalar şunlardır:

A- Uyarma,

B- Kınama,

C- Geçici çıkarma (Bir yıldan fazla olamaz)

Şube Disiplin Kurulu kararları, taraflara tebliğ edildiği anda yürürlüğe girer. Geçici çıkarma cezasına çarptırılan üyenin (varsa) yöneticilik sıfatı da sona erer. Şube disiplin kurulu kararlarına itirazlar Genel disiplin kurluna yapılır. Genel disiplin kurulu itirazları görüşerek karara bağlar.

Madde 31.TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden 1/10’ının yazılı isteği ile gündeme alınmışsa Genel Kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 ü dür. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

Madde 32.DERNEĞİN FESHİ

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip olan dernek üyelerinin en az 2/3’nin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıda üye sayısına bakılmaksızın fesih konusu görüşülebilir. Fesih kararı toplantıda bulunan üyelerin 2/3’i çoğunluğu ile verilebilir. Derneğin feshi Yönetim Kurulunca 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir. Genel Kurulca fesih kararı verilmesi halinde 3 kişilik tasfiye kurulu görevlendirilir. Fesih halinde derneğin mal varlığı Türk Eğitim Vakfına devredilir. DERNEK KÜTÜK NO: 34-96/169