Tübider Bilişim Sektörü Derneği

TÜBİDER Mayıs 2011 – Mayıs 2013 Faaliyet Raporu

Tübider tarafından 6 Mayıs 2013 tarihinde yayınlandı.

Sektör Birliği Çalışmaları

Bilişim Sektörünün, tüm sektörü kapsayacak, sektörün çıkarlarını koruyacak ve gözetecek, icra yeteneği olan, kanuna dayalı bir meslek örgütüne ihtiyaç vardır. Sektörde yer alan şirketlerin sınıflandırılması ve minimum sertifikasyon seviyelerinin belirlenmesi gerekir. Kanuna dayalı kurulacak olan meslek örgütü, sektörün işletme türlerine ve image003belli uzmanlık konularına göre sektörel bir envanterini oluşturmalı, minimum hizmet tarifesi oluşturabilmeli, haksız rekabeti engellemek için gerekliimage005 tedbirleri alabilmeli, sektörünün mesleki kurallara, etik değerlere ve yeterliliklere göre faaliyet yürütmesini gözetmeli, siyasi irade nezdinde sektörün çıkarlarını korumalı ve sektörün sesi olmalıdır. Bu amaçla “Sektör Birliği” adı ile 2010 yılında başlatılan projenin gerçekleştir.

Bu önerinin hayata geçirilmesi için, gerek TOBB yönetimi ile gerekse TOBB çatısı altındaki Donanım ve Yazılım Sektör Meclis’leri ile çeşitli görüşmeler yapılmış, Donanım Sektör Meclisi’nde olumlu yönde bir karar alınmış ve bir çalışma grubu oluşturulmuş olup Yazılım Sektör Meclisi’nden halen bir karar beklenmektedir.ilmesi için bu faaliyet döneminde de etkin çalışmalar yapılmıştır.  Çeşitli STK’ların1 da desteği ile hazırlanan, öneri niteliğindeki kanun taslağının kamuoyu ile paylaşılacağı Sektör Vizyon 2011 toplantımız öncesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, bu çalışmanın TOBB çatısı altında yapılmasını önermiştir. Bu kapsamda (sigorta acentelerinde olduğu gibi) Bilişim Sektörü için de benzer bir yasa taslağının TOBB’un koordinasyonunda geniş katılımla hazırlanarak en kısa sürede çıkartılması ve yürütmenin seçimle gelecek olan ve belli yeterliliklere sahip kişilerden oluşacak olan Bilişim Sektör Meclisi içinden seçilecek bir icra kurulu vasıtası ile yapılması önerilmiştir.

Sektör Birliği projesinin temel dayanağı olan VOC Test Mesleki Sınav ve Belgelendirme Merkezi projemizin Nisan 2013’te sonuçlanmış olması ve resmi sınav yapmaya ve meslek belgesi vermeye başlamış olmamız çok önemli bir gelişmedir. Bu gelişmelerin ışığında Sektör Birliği projesi için yeni bir değerlendirme yapılarak, geniş katılım göz ardı edilmeden yeni adımlar atılacaktır.

Federasyon Çalışmalarıimage009

2012 Nisan ayında TÜBİFED’e bağlı dernek başkanları ile TÜBİFED Genel Kurulu hakkında bir değerlendirme toplantısı TÜBİDER merkez ofisinde yapıldı. Üye tüm derneklerin güzel bir uzlaşı örneği sunduğu nitelikli bir toplantı gerçekleştirildi. Bu güzel atmosferin neticesinde, 2012 Mayıs ayı sonunda TÜBİFED Genel Kurulu, TÜBİDER merkez ofisinde yapılarak TÜBİFED’in yeni yönetim organları oluşturuldu. VOC Test Center projesinin Anadolu’daki çalışmaları da yine TÜBİFED aracılığı ile gerçekleştirildi. Bursa, Ankara, İzmir, Adana ve Gaziantep’te bölge sektör temsilcileri ve firmaları ile toplantılar yapıldı. Sektörümüz ile ilgili tüm gelişmeler TÜBİFED üyesi derneklerle paylaşıldı, gerekli durumlarda ortak kararlar alınarak, uygulamaya sunuldu.

Sektör Vizyon 2011 Toplantısı

Bilişim sektörü sorunlarının çözümü ve bilişim sektöründe verilen hizmetlere ilişkin yasal hizmet tarifesi oluşturmayı amaçlayan sektör birliği projemizi “Sektör Vizyon 2011” 2etkinliği ile duyurduk. Grand Cevahir Otel’de düzenlenen ve 200’ün üzerinde firma temsilcisinin katıldığı toplantımıza BTK Başkanı Sayın Dr. Tayfun Acarer, MOBİLSİAD Başkanı Kerem Alkin, Microsoft Genel Müdürü Tamer Özmen, Toshiba Genel Müdürü Aytaç Biter, Penta – Mersa Sistem Genel Müdürü Mürsel Özçelik konuşmacı olarak katılarak destek verdiler. Sektörün toplantımıza gösterdiği ilgi sayesinde Sektör Birliği projemizin etkin olarak duyurulması sağlandı.

img1

image021

VOC Test Center Projesi

Mart 2011 yılında başlayan ve bilişim sektöründe yasal mesleki sertifikasyon kurumu olmamızı amaçlayan VOC Test Center projesi 22 Mart 2013 tarihinde yapılan kapanış toplantısı ile birlikte başarıyla tamamlandı. AB hibe desteği ile yürütülen projemiz 2 meslek dalına ulusal meslek standardı ve bu mesleklere ait 5 yeterlilik seviyesi için ulusal yeterlilik hazırlanmasını içermesine rağmen, proje kapsamında 28 ulusal meslek standardı ve 14 ulusal yeterlilik hazırlandı. Proje taahhütlerimizin arasında olmamasına rağmen hazırlanan Ulusal Meslek Standart ve Yeterlilikleri sayesinde proje başarı kriterlerinde büyük bir artış sağlanmış, aynı zamanda Sektör Birliği projemizin yasal altyapısının gerekliliklerinden biri yerine getirilmiştir. Projenin tamamlanması, TÜRKAK 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyonu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkilendirilmesi ile Bilgisayar Donanım Elemanı ve Ağ Teknolojileri Elemanı meslek dallarında sınav ve belgelendirme hizmeti verilmeye başlandı. MYK’ya verilen taahhüt gereğince 280 kişinin ücretsiz sertifikasyon sınavına girmesi sağlandı. Projemizin başlangıcında 6.000 soru ile yapılması planlanan sertifikasyon sınavları şu an 15.000 soruya sahip bir veritabanı aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Mesleki Sınav ve Belgelendirme Süreçlerinde Diğer STK’lar ile İşbirliği

Mesleki sınav ve belgelendirme faaliyetlerimizin tüm sektör tarafından sahiplenilmesi amacı ile diğer bilişim STK’larına götürdüğümüz teklif kabul görerek bu konuda bir protokol oluşturulması çalışmalarına başlanıldı. Çalışmanın başarı ile sonuçlanması halinde TÜBİDER belgelendirme faaliyetlerini diğer bilişim STK’ları ile ortak olarak kurulacak bir İktisadi İşletme bünyesinde yürütecek ve bu konuda oluşmuş altyapı ve KNOW-HOW bu işletmeye aktarılacaktır. Protokol çalışmaları devam etmekte olup, BGD, TBD, TBGD, TÜBİFED, TÜBİSAD, TBV ve YASAD ile görüşmeler sürdürülmektedir.

img2

Anadolu VOC Test Center Toplantıları

image0493Anadolu’da kurulacak olan VOC Test Sınav ve Belgelendirme şubelerinin açılışlarında TÜBİFED’e üye olan STK’lar ile işbirliğinde toplantılar düzenlenerek personel belgelendirme faaliyetlerimiz ve Sektör Birliği projemizin tanıtımı yapıldı. Bursa, Ankara, İzmir, Kayseri, Gaziantep, Adana illerinde düzenlenen toplantılara yıllık faaliyet sponsorlarımızın katılımı sağlanarak sektörün sorunları tartışıldı.

VOC Test Center Projesi Kapanış Toplantısı

İki yıldır sürdürdüğümüz VOC Test Center projemizi başarı ile tamamlayarak kapanış toplantısı ile mesleki sertifikasyona başladığımızı duyurduk. İki yıl önce 26 sektördeki farklı meslek örgütleri ile başlanan projeyi TÜBİDER ile beraber 3 kurum zamanında bitirebilerek mesleki sertifikasyona başladı. 22 Mart 2013 tarihinde Taksim Hilton Oteli’nde gerçekleştirilen kapanış toplantımızda mesleki sertifikasyonun sistemi ve ilgili teşviklerin ayrıntılarının Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Bayram Akbaş ve AB Delegasyonundan Mustafa Balcı’nın katılımları ile tartışıldı. Ardından, Intel Genel Müdürü Burak Aydın ve Microsoft Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çağan’ın sunumları ile sektörün geleceğinin nasıl şekilleneceğini konuşuldu.

image051Bilişim Sektörü Ücret Araştırması

Sektöre ve bu konuda derneğimize başvuran kamu kuruluşlarına kaynak olması amacı ile sektör çalışanlarının ücretlerinin araştırılmasına yönelik bir faaliyet yürütülmüş, MYK için yapılan Mesleki Sınav ve Belgelendirme çalışmaları çerçevesinde yapılan farklı zaman ve ortamlarda araştırma sonuçları TÜBİDER Bilişim Sektörü Çalışan Ücretleri Araştırması adı ile yayınlanmıştır. Bu araştırmada 6.572 çalışan ve 423 işveren tarafından meslekler (bilişim alanındaki meslek alt kırılımları), çalışan sayısı, demografik dağılımlar ve ücret dağılımları üzerine sorulan sorulara verilen cevaplar kullanılmıştır.

Piyasa Gözetim Çalışmaları

image053Ülkemizde üretilen veya ithal edilen ürünlerin teknik düzenlemelere uygun ve ürün etiket ve kullanım kılavuzunda belirtilen değerlerle uyumluluğu konusunda yapılan çalışmalara 2011 ve 2013 yılları arasında da devam edildi. Sektör içi özdenetimin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde Line Interactive UPS, Power Supply ve dizüstü bilgisayar adaptörleri ürün gamlarında piyasa gözetim çalışması sürdürüldü. Power Supply, UPS cihazlarının ürün testlerine yönelik dernek bünyesinde bir laboratuvar kuruldu. Tablet PC’lerde yaşanan haksız rekabete ilişkin şikâyetler değerlendirilerek ithalatçı ve üreticilerin desteği ile önümüzdeki dönemde bu ürün gamında da piyasa gözetim çalışması yapılacaktır.

4

Bilişim Dünyası’nın Yeniden Yayınlanması

image058

TÜBİDER’in faaliyetlerini ve sektörde yaşanan sorunların çözümüne ilişkin projelerini anlatacağı bir yayının eksikliği Bilişim Dünyası dergisinin yeniden yayınlanması ile giderildi. 5.000 adet basılan dergimizin dağıtımı yaygın olarak bilişim sektörüne ve kamu kurumlarına yapılarak TÜBİDER’in bilinirliğinin artırılarak, faaliyetlerimizin tanıtımı yapıldı.

Sponsorluklar

2011 ve 2012 yıllarında yıllık faaliyet sponsorumuz olan kurumların (Intel, Microsoft, Toshiba, HP, Penta – Mersa Sistem) desteği devam etti. Sponsorlarımız, maddi desteğin dışında gerek İstanbul’da gerekse Anadolu’daki toplantılarımıza konuşmacılar aracılığı ile katılarak faaliyetlerimize destek oldular.

Teknopark’ta Bina Edinme Faaliyetlerimiz

image059Uzunca bir zamandır Teknopark’larda yer bulunamaması ve genel kiralama koşullarının olumsuzluğu konusunda sektör temsilcilerinden gelen talepler üzerine TÜBİTAK Teknokent ile iletişime geçilmiştir. Bilişim firmalarının Teknokent içerisinde bir bina yapmaları veya Teknopark’a dönüştürülecek olan Serbest Bölge’deki mevcut binaların değerlendirilmesi esasından hareketle 10 veya 20 yıl kira vermeden teknopark içerisinde yer alınmasını hedefleyen bir çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda sektörden talep toplaması yapılarak, Teknopark yönetimine iletilmiştir. Görüşmeler devam etmekte olup önümüzdeki aylarda sektörümüzün beklentilerini karşılayacak olumlu sonuçlar elde edileceğini umuyoruz.

image061CEBIT Hannover KOSGEB Destekli İş Gezileri

KOSGEB’in yurt dışı iş gezileri için verdiği destek ancak bir STK’nın organizatörlüğü ile kabul edildiğinden 2012 ve 2013 yıllarında CEBIT Hannover fuarına iki kez yurtdışı iş gezisi düzenlenmiş, katılımcı firmaların ulaşım, konaklama ve diğer giderleri için KOSGEB desteği alması sağlanmıştır. 2012 yılında yapılan geziye 22 firmadan 35 kişi, 2013 yılında yapılan iş gezisine ise 10 firmadan 20 kişi katılmış, toplamda 32 firmadan 55 kişinin iş gezisi giderlerinin yarısı KOSGEB tarafından karşılanmış, fuara katılan firmaların ikili iş görüşmeleri organize edilerek olası işbirliklerinin altyapısı sağlanmıştır.

 

image063Bilişim Zirvesi 2011-2012 Toplantıları

Bilişim Zirvesi etkinliğine iki yıl üst üste düzenlediğimiz paneller aracılığı ile mesleki standartlar, Sektör Birliği projemiz ve Fatih Projesine ilişkin görüşlerimiz sektör ve kamuoyuna sunulmuştur. MYK Başkanı Bayram Akbaş, Gazeteci Abbas Güçlü, MEB EĞİTEK, TOBB ve Vodafone yöneticilerinin katıldığı panellerimiz, zirvede büyük ilgi topladı.

img3

image077İnternet Kullanımının Düzenlenmesine İlişkin Açıklamamız

Sektörde ve kamuoyunda internet kullanımının düzenlenmesine yönelik uygulamaların tartışılması üzerine 28 Eylül 2011 tarihinde dernek meclisimizin toplanması sağlanmış ve TÜBİDER’in bu konudaki görüşü oluşturularak basın bülteni aracılığı ile kamuoyuna duyurulmuştur.

image079Fatih Projesine İlişkin Açıklamamız

“Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi” F@tih Projesinin başlangıcında yaşanan gelişmeler üzerine Dernek Meclis Toplantısı yapılarak bu konudaki duruşumuz belirlenmiş; bir basın bülteni ve Bilişim Zirvesi 2011’de düzenlediğimiz paneller aracılığı ile sektöre duyurulmuştur. Özellikle Tablet PC’lerin GSM şebekeleri üzerinden internete bağlanması yönünde tavsiyelere şiddetle karşı duruşumuz kamuoyundan destek görmüştür.

İSTKA Projesi Çalışmaları

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın kar amacı gütmeyen kuruluşlar için açtığı hibe programına iki proje ile başvuru yapılmış, Piyasa Gözetim Laboratuvarı kurulumu ve gözetim faaliyetlerimizin desteklenmesi içerikli projemiz başarılı bulunarak desteklenmesine karar verilmiştir. Ancak toplam hibe tutarının yetersiz olması neden gösterilerek proje sözleşmesinin imzalanması gerçekleştirilememiştir.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı Tanıtım Toplantısı

İstanbul Kalkınma Ajansının bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik yayınladığı hibe, mali destek programından ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın bilişim sektörüne yönelik desteklerinden sektörümüzün daha etkin yararlanabilmesi için bir tanıtım toplantısı düzenledi. 70′e yakın firma temsilcisinin katılım sağladığı toplantı 16 Ocak Çarşamba günü, KOSGEB İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı. Toplantıya İstanbul Kalkınma Ajansı Program Yönetim Biriminden Abdurrahman Halis Açıkgöz katılarak üyelerimizin sorularını yanıtladı.
img4

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ve BTK Başkanı Tayfun Acarer’le Yapılan Geniş Katılımlı Toplantılara İştirak

7 Şubat 2013 tarihinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Binali Yıldırım ve BTK başkanı Dr. Tayfun Acarer’in ve çeşitli Bilişim STK’larının katıldığı bilgi alışverişi yemeğinde sektöre ilişkin TÜBİDER görüşlerini seslendirilmiş ve VOC Test Merkezi projemize ilişkin bilgi verilmiştir. Aynı bilgilendirme ve görüşler bu kez daha detaylı olarak 11 Mart 2013 tarihli BTK başkanı Dr. Tayfun Acarer ile yapılan geniş katılımlı toplantıda tekrarlanmıştır.

img5

 

İMMİB Tarafından Organize Edilen “Yazılım Sektörü Yurtdışı Pazarlama Takımı Projesi”

Kısa adı URGE olan “Yazılım Sektörü Yurtdışı Pazarlama Takımı Projesi” ne katılım sağlayarak yazılım firmalarımızın yurtdışına açılmalarını sağlamak, yazılım ihracatını artırmak için yürütülen projede destekçi olarak yer aldık. Seçilen bazı yazılım firmaları ile yapılacak pilot çalışmaların daha sonra tüm yazılım sektörüne yaygınlaştırmayı hedefleyen projenin süresi 3 yıl olarak planlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ve BTK Başkanı Dr. Tayfun ACARER Görüşmeleri

ARGE, KOSGEB destekleri, sanayi stratejisinde yazılımın önemi konularında sektörde oluşan talepleri iletmek üzere Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat ERGÜN ve BTK Başkanı Sayın Dr. Tayfun ACARER 23 Ağustos 2011 tarihinde makamlarında ziyaret edilerek sektörün sorunları iletildi.

img6

Üyelerimizle Cemile Sultan Korusunda Akşam Yemeği

Üyelerimizle, toplantı formatının bağlayıcılığından bağımsız olarak iletişim kurmak ve genel kurula katılımı artırmak amacı ile 3 Mayıs 2013 günü bir akşam yemeği düzenledik. Sektörün tüm segmentlerinden 42 firma temsilcilerinin katıldığı yemekte, tüm katılımcılar firmalarının kısa bir tanıtımını yaptıktan sonra sektördeki uygulamalar ve faaliyetlerimiz hakkında görüşlerini dile getirdiler. Düzenlediğimiz yemek farklı dallarda uzmanlaşmış meslektaşlarımızın tanışmasına da aracı oldu.

cemilesultan

Yeni Web Sitemiz

Yeni web sitemiz yapılıp yayına alınmış, e-posta sunucumuz sitemden ayrıştırılıp bir ISP’de bulundurulması sağlanarak bir sunucuda olan aksaklığın diğerini etkilemesi ihtimali ortadan kaldırılmıştır.

image099

 

Faaliyet Raporunun PDF formatı için tıklayınız…

Be Sociable, Share!

You must be logged in to post a comment.