Tübider Bilişim Sektörü Derneği

TBB Fiktif (POS) İşlemler Hakkında Yeni Mesleki Tanzim Kararı

Tübider tarafından 30 Aralık 2015 tarihinde yayınlandı.

Değerli meslektaşlar,

Türkiye Bankalar Birliği  POS Cihazları, banka Kartları ve ya kredi kartlarının amaç dışı kullanım hallerinin belirlenmesi hakkında yeni bir mesleki tanzim kararı düzenlemiş ve sitesinde yayınlamaya başlamıştır.Buna göre düzenleme aşağıdaki gibi olacaktır. 1.1.2015 tarihine iki gün kala gelen bu düzenlemenin nasıl yürütüleceği konusunda daha fazla  bir açıklık şu an itibarıyla yoktur. Süreci izleyeceğimiz anlaşılıyor.

Bilginize sunarız.
Saygı ve sevgilerimizle,
Tübider Pos Komisyonu

sanalpos

Türkiye Bankalar Birliği
POS Cihazları, Banka Kartları veya Kredi Kartlarının
Amaç Dışı Kullanım Hallerinin Belirlenmesi Hakkında
Mesleki Tanzim Kararı

POS cihazları, banka kartları veya kredi kartlarının amaç dışı kullanılması suretiyle yapılan muvazaalı işlemi (Bundan sonra bu tip işlemler “Fiktif İşlem” olarak adlandırılacaktır) gerçekleştiren üye işyerlerinin belirlenmesi amacıyla, Birlik Statüsünün 4 üncü maddesinin bir ve ikinci fıkralarının (s) bendi ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Birliklerin görev ve yetkileri” başlıklı 80 inci maddesi ile “Organlar ve statü” başlıklı 81 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, aşağıda belirtilen mesleki tanzim kararı alınmıştır.
Buna göre;
I. Aşağıda tanımlanan kriterlerden herhangi birinin oluşması durumunda, söz konusu üye işyerleri fiktif işlem gerçekleştirmiş sayılacaktır:

1. Bu konuda kesinleşmiş bir yargı kararının varlığı.
2. Bu konuda kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilmiş bir idari kararın varlığı.
3. Yukarıda belirtilen fiktif işlemler dışında, Ek:1’de çalışma esas ve usullerine yer verilen Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Fiktif İşlem Değerlendirme Komitesinin fiktif işlem kararının varlığı.
Üyeler, aralarında herhangi bir üye işyeri anlaşması olup olmadığına bakılmaksızın, bir üye işyeri hakkında, yukarıdaki (1) ve (2) numaralı bentlerde yer verilen hususlardan herhangi birinin varlığını öğrenmeleri halinde, bu durumu derhal Türkiye Bankalar Birliği’ne bildirmekle yükümlüdürler.
II. Türkiye Bankalar Birliği, (I) numaralı maddenin (1), (2) ve (3) numaralı bentleri kapsamında fiktif işlem gerçekleştirdiği tespit edilen üye işyerlerini, üyelerinin yanı sıra, Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyelerine, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’ye derhal tebliğ eder.
III. Üyeler,
(I) numaralı maddenin (1), (2) ve (3) numaralı bentleri kapsamında alınan fiktif işlem kararlarının kendilerine bildirimini takiben en geç yedi gün içinde, farklı BKM Genel İşyeri Numarası (Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından üretilen ‘BKM Unique ID’) olsa bile, TCKN/VKN altındaki üye işyerlerine tahsis ettikleri fiziki ya da sanal, tüm POS terminallerini işleme kapatırlar ve aynı süre içerisinde varsa üye işyeri sözleşmelerini fesih ihbarında bulunarak sona erdirirler
2. Ayrıca bu üye işyerleriyle bir yıl süre ile üye işyeri anlaşması yapamazlar ve POS tahsis edemezler.
3. (I) numaralı maddenin (1), (2) ve (3) numaralı bentleri kapsamında alınan fiktif işlem kararı tarihinden itibaren beş yıl içinde, aynı eylemin tekrarlanması halinde yukarıda belirtilen bir yıllık süreyi üç yıl olarak uygularlar.TBB/Fiktif İşlemler/Aralık 2015 2
IV. İlgili üye işyerinin fiktif işlem gerçekleştirmediğine dair kesinleşmiş yargı kararının ibrazı veya kamu kurum ve kuruluşlarının ya da Fiktif İşlem Değerlendirme Komitesinin üye işyerince fiktif işlem gerçekleştirildiği yönündeki kendi kararını ortadan kaldırmak yönünde karar alması hallerinde, Birlik tarafından yaptırımın kaldırıldığı hususu (II) numaralı maddede belirtilen kurum ve kuruluşlara derhal bildirilir.
V. Bir üye tarafından kendisine tahsis edilmiş bulunan fiziki POS cihazını ve/veya sanal POS’un kullanıcı adı ve şifresini, bayi alt-bayi ve benzeri bir ilişki kapsamında aralarındaki sözleşmeye istinaden alt işyerlerine kullandıran üye işyerleri; bu şekilde çalıştıkları alt işyerlerinin tanınması amacıyla Ek:2 de yer alan gerekli bilgi ve belgeleri ilgili üyeye bildirir. Alt-işyerlerine ilişkin olarak, (I) numaralı maddenin (1), (2) ve (3) numaralı bentleri kapsamında fiktif işlem kararı alınması halinde, (III) numaralı bentte yer alan yaptırımlar, bu alt işyerleri hakkında uygulanır.
Üyeler, alt işyerlerinin ayrıştırılmasını temin etmek amacıyla Ek2’de yer alan bilgi ve belgeleri kullanarak alt işyerlerini de BKM nezdinde münferit olarak tanımlamaya yarayan “BKM genel işyeri numarası”nı temin ederler ve üye işyerinden üyeye gönderilecek mesaj bilgileri içerisinde TCKN/VKN bilgisini, BKM’ye iletilecek otorizasyon ve takas mesajlarında ise BKM Genel İşyeri numarasını kullanılırlar.
Bu madde hükmünde konu edilen ve bayi-alt bayi ve benzeri bir ilişki kapsamında çalışan üye işyerleri açısından işbu mesleki tanzim kararı 01.01.2016* tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Sigortacılık (5960,6300,6363 MCC kodları), Hava Taşımacılığı (MCG 4 havayolları dahilindeki tüm MCC’ler) ve Seyahat Acenteleri (4722 MCC Kodu) sektörleri alt işyerleri için bu maddenin uygulaması 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
VI. İş bu Mesleki Tanzim kararı, 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Tebliğ olunur.
Ek:1 Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Fiktif İşlem Değerlendirme Komitesinin Oluşumu, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Tebliğ
Ek:2 Ana Bayiden Alt Bayiye İlişkin İstenecek Bilgiler
Değişiklikler
(*)1: TBB Yönetim Kurulunun 3 Temmuz 2015 tarih ve 50 sıra no’lu ara kararıyla Maddenin yürürlük tarihi 1 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere 1 Ocak 2016 tarihi olarak değiştirilmiştir.

2. TBB Yönetim Kurulunun 25 Aralık 2015 tarih ve 81 sıra no’lu ara kararıyla Mesleki Tanzim Kararı güncellenmiştir.

http://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7326/ekMTK_10_11_2015_v3.pdf

Be Sociable, Share!